دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1397/05/15
اعلام نتایج داوری »
1397/06/25
آخرین مهلت ثبت نام »
1397/06/30
ثبت نام با تاخیر »
1397/06/30
تاریخ برگزاری همایش »
1397/07/12
پوستر همایش
Poster
کمیته علمی همایش

 

 

 

دکتر عبدالحسین

ابوطالبی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

 

دکتر عبدالکریم

اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

 

دکتر عزیزه

اسدزاده

دانشگاه نور دانش میمه

 

دکتر عبدالکریم

افروزه

مجتمع آموزش عالی لارستان

 

دکتر حسین

بخشعلی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

 

دکتر سیامک

پیلبان

دانشگاه پیام نور جهرم

 

دکتر جواد

تشخوریان

دانشگاه شیراز

 

دکتر عبدالرضا

ثابت عهد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

 

دکتر ملیحه

حاجیانی

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

دکترابراهیم

حیدری

دانشگاه کاشان

 

دکتر سعید

دعوت الحق

دانشگاه شیراز

 

دکتر سمانه

ذوالقدر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

 

دکتر عباسعلی

رضائیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

 

دکتر محمد جعفر

سلطانیان فرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد

 

دکتر فرنوش

عطار

پژوهشگاه استاندارد کرج

 

دکتر ملیحه سادات

عطری

دانشگاه مازندران

 

دکتر عبدالحمید

طباطبایی فر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

 

دکتر محمد

کارگر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

 

دکتر جواد

کلائی

دانشگاه تهران

 

دکتر کامران

لاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

دکتر مجتبی

فلاحتی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد پزشکی

 

دکتر فرنگیس

قاسمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

 

دکتر محمود

مرادی

دانشگاه شیراز

 

دکتر علی

مرسلی

دانشگاه تربیت مدرس

 

دکتر محسن

معصومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

 

دکتر رضا

یوسفی

دانشگاه شیراز