دریافت شناسه پرداخت
1397/07/09

به اطلاع می رساند شرکت کنندگانی که مقاله آنها پذیرفته شده است جهت دریافت شناسه پرداخت کد ملی و نام خود را تا پایان روز سه شنبه97/7/10 به شماره 09177922094 ارسال نمایند.