چاپ مقالات برگزیده در ماهنامه فناوری نانو
1396/12/07

مقالات برگزیده همایش در ماهنامه فناوری نانو در اولویت چاپ قرار خواهند گرفت. شایان ذکر است مقالاتی امکان انتشار در ماهنامه را دارند که شامل: مقالات مروری، آموزشی، و تحلیلی بوده و از نظر محتوا مطابق با راهنمای ارسال مقالات در سایت ستاد ویژه توسعه نانو به آدرس www.nano.irباشند.